Mr sc dr Andrej Grubor

 

Specijalnost: Otorinolaringolog

doktor andrej grubor

Rođen 25.09.1968 u Subotici, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 06.06.1994god. sa prosečnom ocenom 8.51. Diplomski rad sa temom iz hirurgije odbranio sa ocenom 10(deset).

Lekarski staž je obavljen u KBC Zemun, a državni ispit položen dana 01.07.1996.god. Započeo specijalizaciju iz otorinolaringologije u KBC Zemun oktobra 1996god. Položio specijalistički ispit na Medicinskom fakltetu Univerziteta u Beogradu odličnim uspehom(5) dana 01.12.2000godine.

Magisterijum iz Hiruške anatomije položio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranom rada-«Procenjivanje lokalne i regionalne proširenosti T3 i T4 karcinoma lainksa kompjuterizovanom tomografijom» 25.02.2002god.

Dana 9.12.2010.god. proglašen od strane Ministarstva zdravlja Srbije za primarijusa.

Trenutno na užoj specijalizaciji iz alergologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta iz Beograda.

Od aprila 1999.god. stalno zaposlen u Službi za otorinolaringlogiju sa maksilofacijalnom hirurugijom KBC Zemun, prvo kao lekar na specijalizaciji a kasnije kao ORL specijalista-magistar.

Od oktobra 2002god. do januara 2004god. radi u St Lukes Hospital, Gwardamangia, Malta kao ORL specijalista.

Od januara 2004 na dalje, ponovo radi u KBC Zemun u Službi za ORL sa MFH.

Od 2013god na poziciji šefa odeljenja opšte ORL KBC Zemun

Član ORL sekcije Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore RS

Završio je edukacione kurseve iz funkcionalne endoskopske hirurgije nosa i sinusa(FESS) u Graz-u(2004god.) kod Prof Stammbergera i u Beogradu(2004god. i 2006god.) kod dr Leuning-a. Završio kurs estetske i funkcionalne hirurgije nosa u Beogradu kod Prof W Pirsig-a(Ulm) i Prof EH Huiyin-a(Utreht) 2004god.

Takodje pohadjao kurs iz minimalno invazivne ORL hirurgije- tonziloadenoidektomije i uvulopalatoplastike u Beogradu(2006god.) kod dr M Tvinnereim(Norveška) i dr M Timms (Velika Britanija).

Autor i koautor više radova u domaćim i stranim časopisima(videti u prilogu).

Aktivni učesnik na domaćim i stranim kongesima i skupovima

Uveo otvorenu metodu rinoplastike kao novu tehniku u KBC Zemun, takođe uveo funkcionalnu endoskopsku hirurgiju sinusa-FESS kao rutinsku metodu kod raznih(upalnih) obolenja nosa i sinusa.