Gracia Medika

Tripl test u trudnoći Skrining


TRIPL TEST

Tripl test predstavlja prenatalni, neinvazivni skrining test, koji služi za identifikaciju onih trudnoća u okviru kojih postoji povećan rizik od hromozomskih i neuroloških nepravilnosti fetusa.

Kako se izvodi skrining u trudnoći?

Najoptimalniji period, kada bi trebalo obaviti ovakvu vrstu testiranja je između 15-20 nedelje trudnoće, naročito kod žena koje:

- imaju 35 godina i više
- imauju porodičnu istoriju urođenih oštećenja
- imaju insulin zavisni dijabetes
- bile izložene visokim dozama zračenja
- imale virusnu infekciju tokom trudnoće
- loš rezultat Dabl teste, tj visoka predispozicija za postojanje hromozomskih poremećaja)

Tripl test u trudnoći

Postupak ispitivanja Tripl testom

Tripl test u trudnoći Skrining - obavlja se i tumači na osnovu kombinacije biohemijksih analiza krvi majke i nalaza dobijenog ultrazvičnim pregledom.

Iz krvi trudnice analiziraju se:

AFP – alfafetoprotein-protein koji proizvodi fetus. Visok nivo ovog proteina, može ukazivati na određene potencijalne nedostatke, poput oštećenja nervne cevi ili neuspeha zatvaranje abdomena fetusa.
HCG - hormon koji proizvodi placenta. Nizak nivo može ukazivati na potencijalne probleme sa trudnoćom, uključujući mogić pobačaj ili ektopičnu trudnoću. Visok nivo ovog hormona ukazuje na molarnu trudnoću ili višeplodnu trudnoću.
Estriol - estrogen koji dolazi iz fetusa i placente. Nizak nivo estrogena može ukazivati na rizik od bebe sa Daunovim sindromom, naročito kada je uparen sa niskim nivoom AFP i visokim nivoom HC.

Od velikog značaja, kada je u pitanju poređenje biohemijskih i ultrazvučnih parametara, su svakako i:
1. Godine starosti majke
2. Broj fetusa
3. Telesna težina i visina majke
4. Zdravstvene navike trudnice

Obzirom da je reč o testu koji se radi iz krvi trudnice, posebne pripreme za izvođenje analize nisu potrbne, izuzev dobro uzete anamneze o hroničnim bolestima, terapiji, istoriji alergija.

Kako se tumače rezultati?

Poređenjem svih navedenih parametara, dobijaju se statistički podaci, koji će ukazati na verovatnoću postojanja neke hromozomske ili neurološke anomalije. Rezultat testa tumači se u odnosu na srednju vrednost rizika, ispod koga se smatra da je rizik nizak, pa tako može biti pozitivan ili negativan tj normalan ili abnormalan.

Dobijeni rezultati testa mogu ukazati na rizik pojave:

1. Daunovog sindroma- trizomija 21 hromozoma
2. Edvardsovog sindroma –trizomija 18 hromozoma
3. Defekte neuralnog tubusa- poremećaji u razvoju neuralne cevi

U slučaju pozitivnih ili tzv abnormalnih vrednosti testa , ginekolog će Vas uputiti na dodatnu dijagnostiku kao što je amniocenteza tj analiza amnionske tečnosti u cilju otkrivanja i potvrđivanja sumnje na neki od pomenutih porenećaja. Kod visokih vrednosti AFP, lekar će ordinirati kao dalju dijagnostiku detaljniji ultrazvučni pregled sa ispitivanjem fetalne lobanje i kičme na oštećenja nervne cevi
Tripl test u trudnoći Beograd

 

 

Pozovite