Gracia Medika

Doktor Vladan Perić Kardiolog

 

Dr Vladan Perić

 

Specijalnost: Kardiologija

Edukacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini

doktor vladan peric

Radno iskustvo
– DZ Clinica Nova, Beograd od juna 2013. godine – Konsultant
– Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica od 2000. godine
– Institut za patološku fiziologiju, Asistent pripravnik od 2000. do 2001. godine
– Katedra za Internu medicinu u Prištini, Asistent pripravnik od 2001. do 2007. godine, a od 2013. godine Docent za nastavni predmet Interna medicina.
– Odeljenje Kardiologije Interne Klinike od 1999. godine
– Iz oblasti kardiologije se više godina usavršavao na Institutu za KVB »Dedinje«, kao i u Koronarnoj jedinici KBC Zvezdara.

Obrazovanje
– Doktorsku disertaciju iz kardiologije, Institutu za kardiovaskularne bolesti ‘Dedinje’ u Beogradu, odbranio je 2012. Godine.
– Magistarsku tezu uradio na Institutu za kardiovaskularne bolesti ‘Dedinje’ u Beogradu
– Oktobra 2009. godine upisao je subspecijalističke studije iz kardiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
– Specijalistilčki ispit iz Interne medicine položio sa odličnim uspehom na Mediciskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine.
– Poslediplomske studije, smer kardiologija, 2004. godine.
– Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 1998. godine

Publikacije
- Autor je i koautor preko 120 naučno-istraživačkih radova koji su objavljeni u inostranim i domaćim časopisima ili su prezentovani na kongresima u zemlji i inostranstvu. Citiran je preko 30 puta u različitim stručnim i naučnim publikacijama.

Seminari
- Održao veći broj predavanja po pozivu, kao i veći broj predavanja na seminarima kontinuirane edukacije.

Istraživački projekti
- Učestvovao je u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata ministarstva.
- Trenutno učestvuje u realizaciji jednog međunarodnog Tempus projekta.

 

 

Pozovite